Team

           

     Ramdas S                        Priyadarsan Roy

  CEO - Founder                 Technical Advisor

                                               Co-Founder

 

       

     Raja Kishore Reddy       Vishwa Raj    

    

    Aslam Raza                 

   

             Shashank Srivastava

© Copyright 2011- Netzary Infodynamics